Välkommen som gäst 2021 på Kalmar Camping – Rafshagsudden, den natursköna familjecampingen!

Generella ordning- och hyresregler gällande säsongsboende 23/03/2021:

Familjekaraktär på Kalmar Camping innebär att det ska vara lugnt och stilla mellan 23:00-07:00, varpå ljudnivån ska hållas låg efter 23:00. Undantag finns på speciella arrangemang såsom midsommarafton, underhållningskvällar m.m. Visa alltid hänsyn till övriga campinggäster.

Under tiden 23:00-07:00 får fordon inte framföras på området utan hänvisas då direkt till parkeringsplats vid servicehuset. Vid besök av gäster hänvisas dessa till gästparkering vid servicehuset.

Skötsel av tomten ombesörjs av säsongsgästen, allmänna området sköts av Kalmar Camping. Gräsklippare samt trimmer kan lånas genom receptionen. Bortförsel av gräs/annat trädgårdsavfall ska ske till angiven plats. Vid beskärning av träd/buskar ska Kalmar Camping ge godkännande innan beskärning påbörjas. Detta ges i regel enbart för sådant som hindrar uppsättning av vagn/död växtlighet m.m. för att behålla naturkänslan på campingen.

Vid uppsägning ska platsen lämnas städad och iordningställd till ursprungligt skick.

Vid säsongsavslut med förnyelse till nästkommande säsong ska platsen lämnas prydlig och rengjord, trall får ligga kvar på platsen. Vid lösa delar ska dessa samlas ihop under en presenning. Detta för att hålla rent och prydligt för vintersäsongsgäster.

Tomten hyrs i dess befintliga skick, grus/sand eller dylikt förses själva. På tomten får enbart den egna bilen och husvagn/husbil (vissa tomter villavagn) stå. Dessa ska vara under termen camping i den meningen att det är ett tillfälligt boende och ska på kort varsel kunna checkas ut/flyttas.

Generellt gäller att utöver vagnen/förtältet får inget markarbete eller byggnation ske i undantag för altan framför vagnen till förtältet. Vid ny-/tillbyggnation ska rådgivning ske med Kalmar Camping. Byggnationer ska vara enkelt demonterbara med snyggt och vårdat utförande. Dessa ska ej vara högre eller bredare än vagnen. Byggnation ska följa säkerhetsavstånd. Säkrast är att rådfråga med reception innan start.

Kalmar Camping AB är skyldig att följa myndighetsbeslut och rekommendationer. Varpå även ni som säsongsgäst har detta krav och ansvarar för all byggnation på er tomt. Viten och avgifter från myndigheter mot Kalmar Camping på grund av säsongsgästens byggnation eller andra åtgärder till tomten ska säsonggästen för tomten betala motsvarande ersättning till Kalmar Camping omgående.

Vid åläggande av myndighet om flyttning av husbil/husvagn/villavagn, rivning samt bortforsling av byggnation ska omedelbart göras och bekostas av säsongsgästen. Säsongsgästen äger ej rätt till ekonomisk kompensation från Kalmar Camping AB för flyttning/rivning/ombyggnationer.

Detta gäller oavsett om Kalmar Camping AB har gett sitt godkännande till byggnationen. Vidtas inga åtgärder av säsongsgästen inom föreskriven tid medger säsongsgästen att Kalmar Camping har rätten att vidta de åtgärder på den av säsongsgästen förhyrda tomten som föreskrivits av myndighet.  Dessa åtgärder som vidtas av Kalmar Camping sker på säsongsgästens bekostnad.

Andrahandsuthyrning/upplåtelse är förbjudet. Det är heller inte tillåtet att skriva sig på campingen. Vid försäljning av boendeenhet med befintlig tomt skall ny ägare godkännas av Kalmar Camping innan köp genomförs, Kalmar Camping har dock alltid förtur på tomten.

Säkerheten ansvarar säsongsgästen för på hyrd tomt samt vagn. Detta innebär att kontroll av gasolanläggning, brandsläckare ska ske minimum vartannat år. Gasolprovstryckning ska kunna uppvisas vid anfordran. Intyg på giltig gasolprovning skall uppvisas vid vagnuppställning. De som ej använder gasolanläggning ska skriva på att gasolen ej används inom campingområdet.

Kalmar Camping lyder under en brandskyddsförordning vilket innebär att avståndet mellan två campingenheter ska vara minimum fyra meter. Det är ditt ansvar som campinggäst att avståndet hålls till grannar samt att brandsläckare/gasolvarnare finns i vagnen.

Elanvändning på Kalmar Camping innebär att gästen ansvarar för att elektrisk utrustning är i säkert skick, CE-märkt och att alla kablar är hela. Kabelarea mellan vagn och stolpe ska hålla minst 2,5 mm2, förgreningsdosor mellan vagnen och stolpen är ej tillåtet.

Egna bilar/mopeder/motorcyklar m.m. ska enbart användas till in och utpassering till tomten. Håll hastigheten till 10 km/h på området. Framföring av fordon under påverkan av alkohol är förbjudet och kan medföra omedelbar uppsägning av platsen. Undvik att köra på områden utanför väg samt på blöt mark.

Hundar är väldigt välkomna på Kalmar Camping men ska hållas kopplade på området, ute på udden finns rastgård där våra fyrbenta vänner kan springa fritt, här finns också hundbad! Här gäller eget ansvar för hundarna, fråga alltid de som är i rastgården innan du släpper in er hund. På gaveln mot parkeringen finns hunddusch.  

Avfallshantering: Matavfall kan slängas i grön påse i brännbart varpå det sorteras av KSRR. All brännbart avfall slängs i påse med dubbelknut i angiven container. Glas, batterier, glödlampor källsorteras. Större avfall såsom bilbatterier, möbler, kylskåp m.m. ska på egen hand forslas till kommunal återvinningscentral. Vi uppmuntrar källsortering även ifall detta kan vara svårt med plats i vagnen, KSRR återvinningscentral finns på Mosekrogsvägen 11, 380 31 Läckeby.

Sommarsäsong gäller från 25/3 – 30/9, betalning sker 1 månad innan säsongsstart om inget annat är överenskommet. Vid sen betalning debiteras påminnelseavgift på 85 kr samt dröjsmålsränta 12%/år. Depositionsavgift 1200:- betalas vid säsongsslut för nästkommande säsong, betalas denna ej tolkas platsen som uppsagd och Kalmar Camping kan hyra ut denna till annan gäst. Denna avgift återbetalas ej vid avbokning av platsen. Elström ingår ej i hyran utan faktureras med 2kr/kwh vilket generellt sker vid säsongsavslut. Säsongsgästen ansvarar själv för att föra loggbok över elförbrukningen och om avvikelser upptäcks att omedelbart meddela receptionen. Ingen återbetalning sker vid tidigare avresa än bokat/reserverat. Kommer platsen lämnas tom meddela campingvärden. Utöver säsongsavgift och el tillkommer tvätt/duschkort som laddas i receptionen.

Kalmar Camping AB ansvarar ej för skador/stölder eller annat på gäster och deras egendom. Vi förbehåller oss rätten att på gästens bekostnad och utan avdrag/återbetalning avhysa gäst som ej rättar sig efter ovanstående regler och anvisningar som Kalmar Campings ledning och personal anger.


Kalmar Camping förbehåller sig rätten att ändra ovanstående villkor och ordningsregler vilket meddelas genom mail eller post.

Vi önskar er en trevlig vistelse på Kalmar Camping med massor av sol och fina stunder!